szkody gornicze

Jakie mogą być szkody górnicze?

Górnictwo, jako działalność przemysłowa, jest związane z wydobywaniem minerałów, kopalin, paliw kopalnych i innych surowców z ziemi. Choć ta działalność przynosi wiele korzyści, w tym zaspokajanie zapotrzebowania na energię i tworzenie miejsc pracy, to niestety wiąże się z licznymi szkodami dla środowiska i ludzi.

Problemy związane z górnictwem

Jednym z największych związanych ze szkody górnicze w Bieruniu  jest degradacja terenów, na których prowadzi się wydobycie. Przede wszystkim, usuwanie warstw ziemi i skał z miejsca eksploatacji zmniejsza powierzchnię terenu, co może prowadzić do erozji gleby i zmiany krajobrazu. Ponadto, w przypadku kopalni odkrywkowych, wykorzystanie dużych ilości wody może prowadzić do powstawania jezior, które stanowią zagrożenie dla pobliskich osiedli.

Wydobycie kopalin i paliw kopalnych wiąże się również z emisją szkodliwych gazów, w tym dwutlenku węgla, tlenków siarki i azotu, a także pyłów i innych zanieczyszczeń. Te substancje zanieczyszczają powietrze i mogą prowadzić do powstawania smogu oraz innych problemów zdrowotnych u ludzi, takich jak astma, choroby układu oddechowego i problemy z sercem.

Wpływ górnictwa na wody gruntowe

Wpływ górnictwa na wody gruntowe jest również znaczący. Przede wszystkim, wykorzystanie wody w procesie wydobycia może prowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych, co może skutkować zmianami w ekosystemie oraz zwiększeniem ryzyka powstawania osuwisk i zapadlisk. Ponadto, wykorzystanie wody może prowadzić do skażenia jej substancjami chemicznymi, takimi jak rtęć, ołów i arsen, które są toksyczne dla ludzi i zwierząt. Innym poważnym problemem związanym z górnictwem jest generowanie odpadów, w tym skał i ziemi, które są usuwane z miejsca eksploatacji. Te odpady często zawierają substancje toksyczne, takie jak azbest, kadm czy uran, co stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Odpady te muszą być odpowiednio składowane lub przetwarzane, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Dlatego jeśli tylko mamy taką możliwość warto złożyć dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze. 

Górnictwo może również wpłynąć na lokalne społeczności, zwłaszcza w przypadku kopalni odkrywkowych, gdzie usuwanie warstw ziemi i skał może prowadzić do zmiany krajobrazu i usunięcia ziemi, na której ludzie żyją.

Dodaj komentarz