ochrona

10 filarów zrównoważonego rozwoju, czyli design odpowiedzialny za dobro planety

Wszystko, czego nie stworzyła przyroda, zostało zaprojektowane i wyprodukowane. W trakcie tych procesów można być w zgodzie z naturą, a także działać na rzecz poszanowania i ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych. Można też przyczyniać się do zmniejszenia zużycia energii, toksycznych emisji i zanieczyszczenia środowiska wynikającego z produkcji i przetwarzania materiałów. Taka właśnie wizja przyświeca firmie Greenlam, u podstaw której leży zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Celem i głównym motorem działań firmy Greenlam jest osiągnięcie równowagi pomiędzy wzrostem społecznym i gospodarczym a pozytywnym wpływem na społeczeństwo poprzez inicjatywy promujące ochronę środowiska. W Greenlam zrównoważony rozwój rozumie się jako sposób, w jaki konsumujemy i wykorzystujemy zasoby. Tworzenie pięknych przestrzeni nigdy nie może odbywać się kosztem dobra planety. Zmiany klimatyczne są już tak daleko posunięte, że jesteśmy zobowiązani do ulepszania produktów, wykorzystując procesy, które są zrównoważone i mają neutralny wpływ zarówno na ludzi, jak i środowisko naturalne.

Aby jeszcze mocniej podkreślić swoją misję prośrodowiskową, marka stworzyła Grupę ds. Zielonej Strategii, której zadaniem jest praca nad opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem kilku zielonych inicjatyw w organizacji. Hasło: cokolwiek robimy, zostawiamy po sobie coś znaczącego, a nie tylko nasz ślad węglowy, mocno podkreśla zaangażowanie Greenlam w ochronę środowiska.

1 . Oszczędność energii i wody

Wizję Greenlam stanowi działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego istotą jest zaś powiązanie rozwoju społecznego i gospodarczego, który bazuje na zapewnieniu dostępu do zasobów odnawialnych oraz nieodnawialnych wraz ze wzrostem jakości życia w czystym środowisku. Wzrost gospodarczy powinien zapewniać bardziej efektywne wykorzystanie surowców i innych zasobów przyrody, racjonalizację zużycia energii i pracy, a także rozwój ekologicznych technologii oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Nadrzędnym założeniem jest zapewnienie sprawiedliwego wzrostu, w którym swój udział ma całe społeczeństwo.

Jedną z takich metod jest zastosowanie gorącej wody pod ciśnieniem, co pozwala znacznie obniżyć jej zużycie. Dzięki temu firma Greenlam z powodzeniem ograniczyła pobór wód gruntowych, co przekłada się też na mniejsze obciążenie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, a w efekcie – niższe ogólne zużycie energii. Najlepiej pokazują to liczby – w tym roku Greenlam zaoszczędził ponad 8 milionów litrów wody i 80 000 kilowatogodzin energii elektrycznej. Ponadto renomowane agencje przeprowadzające okresowe audyty energetyczne i rekomendujące wdrażanie rozwiązań zmniejszających pobór energii pomogły firmie dodatkowo zredukować zużycie energii elektrycznej średnio o ok. 35 000 kilowatogodzin w ciągu roku.

2. Naturalne materiały

Tam gdzie jest to możliwe, Greenlam zastępuje produkty syntetyczne i petrochemiczne tymi naturalnie występującymi w przyrodzie. Dobry przykład stanowią łupiny orzechów nerkowca powstające w procesie przetwórczym, które stanowią jedno z najlepszych źródeł długołańcuchowych fenoli. Dzięki takim inicjatywom udało się zastąpić około 10% zużycia fenolu, co pomogło zmodyfikować technologię żywicy i przełożyło się na:

    • zwiększenie elastyczności produktu i lepszą obrabialność płyt kompaktowych;
    • niższą emisję lotnych związków organicznych zarówno podczas procesu produkcyjnego, jak i użytkowania produktu;
    • ograniczenie przeładunku i przechowywania materiałów niebezpiecznych;
    • osiągnięcie lepszej wydajności;
    • mniejszy pobór wody służącej do mycia i czyszczenia.

3. Mniej zanieczyszczeń

Niezrównoważona konsumpcja wywiera bardzo niekorzystny wpływ na planetę, powodując nie tylko marnowanie surowców, ale i zanieczyszczenie wód oraz gleby. Dlatego Greenlam dba o to, by żadne szkodliwe substancje nie opuszczały zakładów. W tym celu stale prowadzone są badania, a także wdrażane zmiany w produkcji żywic aminowych i fenolowych stosowanych w procesie impregnacji papieru. Ta prosta, ale niezbędna metoda zapewnia produkt wolny od rozpuszczalników. W rezultacie zmniejsza się emisja szkodliwych substancji potencjalnie powodujących łzawienie czy zanieczyszczenie środowiska.

4. Wykorzystanie energii odnawialnej

Greenlam w pełni wykorzystuje różnorodne źródła energii odnawialnej. Są one nie tylko łatwiejsze w zakupie i bardziej ekonomiczne, ale także znacznie mniej szkodliwe dla środowiska. Rocznie podczas procesów produkcyjnych zużywane jest 13 milionów kilogramów biopaliw, co kompensuje 1,16 miliona ton emisji CO2. Elektrownia słoneczna wytwarza zaś 0,3 miliona megawatów energii.

5. Odpowiedzialna gospodarka leśna

Greenlam angażuje się również w ochronę lasów, które dla firmy stanowią główne źródło surowca. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty FSC i PEFC potwierdzające zrównoważone i odpowiedzialne zarządzania zasobami naturalnymi. Oprócz tego wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu. Greenlam przeprowadza też stałą walidację produktów na wszystkich etapach ich wytwarzania oraz użytkowania,  po to aby zapewnić najwyższą wydajności i spełnić wszystkie normy emisji. W niektórych częściach obsadzonego obszaru wykorzystywane są również rodzime lub zaadaptowane gatunki drzew pochodzące z regionalnego klimatu, co jest korzystne dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska.

6. Produkty przyjazne dla środowiska

Bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem dla Greenlam. Dlatego produkty marki posiadają certyfikaty: Greenguard, Greenguard Gold, Green Label (Singapur) oraz EN 16516. Potwierdza to, że są bezpieczne w użyciu, ponieważ spełniają normy emisji lotnych związków organicznych (LZO), formaliny i innych podobnych składników chemicznych.

7. Monitorowana jakość powietrza w pomieszczeniach

Greenlam bardzo poważnie podchodzi do ochrony zdrowia swoich pracowników. Dlatego zapewnia odpowiednie środowisko pracy, przeprowadzając okresowe testy jakości powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnej ochronie powietrza atmosferycznego.

8. Bezpieczne produkty

Podczas produkcji Greenlam nie używa azbestu, chromianów miedzi, związków arsenianów, ołowiu ani innych metali ciężkich. Do żadnego z produktów nie dodaje się mocznika ani żywicy mocznikowo-formaldehydowej. Oprócz tego produkty sygnowane logo Greenlam nie zawierają substancji rakotwórczych znajdujących się na liście OSHA (Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), NTP (National Toxicology Program) i IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem).

9. Odpowiedzialny system logistyczny

Mając na uwadze alarmujący poziom zanieczyszczenia środowiska, firma podejmuje wszelkie niezbędne środki, by nie przyczyniać się do pogłębiania tego problemu. Aby zapewnić czyste powietrze wolne od toksyn, a także zredukować emisję CO2, w Greenlam używa się tylko pojazdów energooszczędnych i emitujących niewielkie ilości gazów.

10. Efektywna gospodarka w zarządzaniu odpadami

„Redukuj, wykorzystuj ponownie, przetwarzaj” – to sztandarowe hasło firmy. Monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym znacznie zmniejsza produkcję odpadów i obniża koszty przetwarzania oraz utylizacji. Wszystko to, w połączeniu z recyklingiem odpadów papierowych, ma pomóc uratować ponad 8000 drzew.

Greenlam jest jedną z trzech największych na świecie i największą w Azji firmą oferującą powierzchnie dekoracyjne. Kompleksowe rozwiązania obejmują: laminaty, płyty kompaktowe, blaty robocze, okładziny wewnętrzne i zewnętrzne, kabiny toaletowe i szafki, forniry dekoracyjne, podłogi drewniane oraz drzwi.
Na całym świecie produkty firmy są dostępne w ponad 100 krajach, a działalność jest wspierana przez
4 międzynarodowe centra dystrybucji, 15 międzynarodowych biur, 8 zagranicznych oddziałów operacyjnych i ponad 4000 pracowników. Greenlam skupia się na tworzeniu wysokiej jakości produktów z wielką pasją do innowacji. Firma działa w harmonii ze środowiskiem i na rzecz jego ratowania oraz zachowania przyrody w jej nieskazitelnej postaci poprzez etyczne pozyskiwanie surowców z całego świata. Zaangażowanie firmy
w ochronę środowiska potwierdzają uzyskane certyfikaty, takie jak FSC, PEFC, ISO, IGBC, a także te odnoszące się bezpośrednio do oferowanych produktów – np. CE, SEFA, NSF, Greenlabel, Greenguard Gold i Greenguard. Motorem napędowym firmy Greenlam jest odpowiedzialne działanie we wszystkich obszarach. Firma posiada również certyfikat SEDEX dla etycznych inicjatyw handlowych.

Dodaj komentarz